Stadgar

STADGAR FÖR LINKÖPINGS KANOTKLUBB

En ideell förening bildad den 15 april 1934 med hemort i Linköping.
 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 • Ändamål

Föreningen har som ändamål att med utgångspunkt från Linköping verka för idrottslig verksamhet med kanot i alla dess former och för alla åldrar.

Detta ska ske i enlighet med idrottens mål och inriktning, där idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens förutsättningar och värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott skall verka som nationellt och internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Föreningen ska också i sin verksamhet aktivt verka för idrott fri från doping.

 • Organisation

Föreningen består av de personer som är medlemmar i föreningen.

Föreningens beslutande organ är Årsmötet, Extra årsmöte och Styrelsen. 

Föreningens idrottsliga verksamhet bedrivs i Sektioner, så som slätvatten, långfärd, forspaddling och kanotpolo. Beslut om bildande eller nedläggning av sektioner fattas av Årsmöte, som utlysts för prövning av sådan fråga. Det behövs endast enkel majoritet för sådant beslutet.

 • Tillhörighet

Föreningen är medlem i Svenska Kanotförbundet (SKF), som är ett Specialidrottsförbund (SF) inom Riksidrottsförbundet (RF). Föreningen är därigenom ansluten till RF och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK).

Föreningen tillhör även Östergötlands Idrottsförbund samt Östergötlands Kanotförbund.

Föreningen är också medlem i Linköpings Idrottsförbund (LIF).

 • Stadgar

Utöver dessa (Föreningens egna) stadgar är Föreningen skyldig att följa de i 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut. 

Ordföranden och sekreteraren ska se till att gällande stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

Endast Årsmötet får ändra Föreningens stadgar. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet. Förslag till ändring av stadgarna får lämnas skriftligt av såväl medlem som av styrelsen.

 • Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

 • Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 oktober – 30 september.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmöte till och med Årsmöte påföljande år.

 • Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut av Årsmöte med minst 2/3 av antalet lämnade röster.

I beslut om upplösning av Föreningen ska det anges att Föreningens tillgångar ska användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål och var handlingar ska arkiveras, till exempel i folkrörelsearkiv eller motsvarande. 

Beslutet, tillsammans med bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, revisionsberättelse samt balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till SKF.  

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

 • Medlemskap

Medlemskap i Föreningen beviljas av styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av medlemsavgift.

Styrelsen får uppdra åt Sektionsansvarig eller särskild person att bevilja medlemskap.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål och intressen.

Beslut att avslå ansökan om medlemskap skall fattas av Styrelsen.

I beslut om avslag ska skälen redovisas och det ska anges hur den medlemssökande kan överklaga beslutet. Beslutet ska skickas skriftligt till den som fått avslag på medlemsansökan inom tre dagar från dagen för beslutet. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RFs stadgar.

Genom beslut av Årsmötet får person som på ett utmärkt sätt hedrat klubben och främjat dess ändamål, på förslag av Styrelsen, utnämnas till hedersmedlem i Föreningen. Över sådant beslut får diskussion ej äga rum. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

 • Medlems utträde

Medlem som vill gå ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till Styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Föreningen. Har medlemmen nycklar till föreningens anläggningar ska de omedelbart återlämnas till Styrelsen eller av styrelsen utsedd representant. Har medlemmen ej betalat föreskriven avgift till Föreningen, bestämmer Styrelsen om avgiften skall betalas eller inte.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur Föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 • Medlems uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur Föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala föreskrivna avgifter till Föreningen, motarbetat Föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat Föreningens intressen.

Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid, dock minst 14 dagar.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. 

I beslut om uteslutning skall skälen för detta redovisas och det ska anges hur den uteslutne kan överklaga beslutet. Beslutet ska skickas skriftligt till den som uteslutits inom tre dagar från dagen för beslutet. Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i RFs stadgar. 

Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får förening inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

 • Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem har rätt att:

 • delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • fortlöpande få information om Föreningens angelägenheter 
 • nyttja Föreningens anläggningar och utrustning i enlighet med gällande regler
 • i mån av plats förvara privat kanot på för sådan avsedd plats i föreningens anläggningar mot en av Årsmötet bestämd avgift

Medlem har skyldighet att:

 • följa Föreningens stadgar och beslut som i vederbörlig ordning har fattats inom Föreningen 
 • årligen betala den medlemsavgift som bestämts av Årsmötet. Hedersmedlem är dock befriad från medlemsavgift
 • betala övriga avgifter som beslutats av Föreningen
 • inte överlåta eventuella nycklar till Föreningens anläggningar
 • på begäran av Styrelsen snarast återlämna nycklar eller annan utrustning tillhörande Föreningen
 • inte nyttja eller sprida dopingpreparat

Medlem har genom sitt medlemskap samtyckt till att inlämnade personuppgifter registreras i föreningens dataregister och att föreningen inom ramen för sin verksamhet oavsett medieform offentliggör namnuppgifterna.

Medlem har inte rätt till Föreningens behållning eller egendom vid upplösningen av Föreningen.

 • Medlems idrottsliga verksamhet

Medlem har rätt att deltaga i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte som representant för föreningen delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen eller om denna så bestämt, av Sektionsansvarig. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också SKF ge sitt samtycke. Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen som representant för föreningen delta endast om SF godkänt detta.

MEDLEMSMÖTEN

 • Årsmöte

Med Föreningen ska Årsmöte hållas i november månad. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte.

Kallelse jämte dagordning för Årsmötet ska översändas till medlemmarna senast 21 dagar före mötet och kungöras inom samma tid av Styrelsen på klubbens hemsida samt genom anslag i klubblokalen. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Styrelsen skall hålla resultat- och balansräkningen samt revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet. I kallelsen ska det anges var handlingarna finns tillgängliga.

Förslag från medlem (motion) ska vara Styrelsen tillhanda senast 21 dagar före Årsmötet, dock ska förslag om stadgeändring eller upplösning av Föreningen tillhandahållas senast 30 dagar före. Styrelsen ska till Årsmötet styrka eller avstyrka inkomna motioner, med eller utan motivering.

 • Ärenden vid årsmöte

Vid Årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 • Fastställande av röstlängd för mötet.
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 • Val av två protokolljusterare samt två rösträknare.
 • Fastställande av dagordning.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat– och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
 • Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 • Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
 • Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter.
 • Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

 

Val till förtroendeuppdrag

 • föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av 1 år.
 • två övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 år, samt vid behov fyllnadsval för en tid av 1 år.
 • två suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
 • två revisorer för en tid av 1 år. I detta val får inte den avgående och tillträdande Styrelsens ledamöter delta.
 • tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall vara sammankallande.  

 

Val till övriga föreningsuppdrag

 • sektionsansvariga (så som slätvatten, långfärd, forspaddling, kanotpolo)
 • vaktmästare och materialförvaltare
 • informationsansvarig och hemsidesansvarig
 • ungdomsansvarig och utbildningsansvarig 
 • ombud till Östergötlands Kanotförbunds möten
 • ombud till Linköpings Idrottsförbunds möten

 

 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inlämnade motioner.
 • Övriga frågor.

Val till förtroendeuppdrag måste ske på Årsmötet medans val till övriga föreningsuppdrag kan hänskjutas till den tillträdande Styrelsen om så beslutas av Årsmötet. En person får inte väljas till mer än ett förtroendeuppdrag. Valda personer tillträder vid Årsmötets slut.

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. 

Val av revisorer kan med fördel ske också av icke medlem.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Protokoll från Årsmötet ska jämte ordförande justeras av protokolljusterare.

 • Extra årsmöte

Styrelsen får kalla Föreningens medlemmar till Extra årsmöte om sådant behövs.

Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver eller när det för angivet ändamål så begärs av minst en tiondel av Föreningens röstberättigade medlemmar.

Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet får den som krävt mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra möte ska översändas senast 7 dagar före mötet till medlemmarna och kungöras inom samma tid av Styrelsen på klubbens hemsida samt genom anslag i klubblokalen.

Vid Extra årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 • Fastställande av röstlängd för mötet.
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 • Val av protokolljusterare samt rösträknare.
 • Fastställande av dagordning.
 • Behandling av i möteskallelse utlysta ärenden. 
 • Övriga frågor av ej beslutande karaktär.

Vid Extra årsmöte får endast i kallelsen upptagna ärende avgöras.

 • Rösträtt

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till Föreningen och under året fyller lägst 12 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Denna rätt är personlig och får inte överlåtas på annan.

Medlem som inte har rösträtt har yttranderätt och förslagsrätt.

 • Beslut och omröstningar

Beslut kan tas på Årsmötet och Extra årsmöte.

Mötet är beslutsmässigt om det har utlysts på rätt sätt, och med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Beslut fattas med acklamation (ja- eller nejrop) eller med omröstning (votering) om sådan begärs. Rösträkning ska genomföras om sådan begärs.

Omröstning skall ske öppet, dock skall val ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär.

Val avgörs genom relativ majoritet (förslag får fler röster än något annat förslag oberoende av totala antalet angivna röster). I övrigt avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet (förslag får mer än hälften av det totala antalet avgivna röster), med undantag för de i 4 § och 7 § nämnda fallen som kräver kvalificerad majoritet (förslag får mer än 2/3 av det totala antalet avgivna röster). 

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag eller jämförbar handling.

FÖRTROENDEUPPDRAG

 • Styrelsens uppdrag

Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall, inom ramen för RFs och SKFs och dessa (Föreningens egna) stadgar, verka för Föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger Styrelsen särskilt att tillse att:
för Föreningen bindande lagar och regler följs
verkställa av Årsmötet fattade beslut
planera, leda och fördela arbetet inom Föreningen
ansvara för och förvalta Föreningens medel
förbereda Årsmötet.

 • Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter, samt två suppleanter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet för tid som sägs i 14 § bland föreningens röstberättigade medlemmar.

Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden till och med nästföljande Årsmöte.

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot, som har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

 • Styrelsemedlemmarnas åligganden

Ordförande är Föreningens officielle representant. Ordföranden leder Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl Föreningens stadgar som övriga för Föreningen bindande regler och beslut följs. Har ordförande förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. 

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande.

Om inte Styrelsen har beslutat om annan arbetsfördelning har Sekreteraren följande uppgifter:

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,
 • se till att fattade beslut har verkställts,
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar och förvara kopior av dessa,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Om inte Styrelsen har beslutat om annan arbetsfördelning har Kassören följande uppgifter:

 • se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter,
 • föra medlemsförteckning,
 • tillsammans med ordföranden se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun, idrottsorganisationer med flera,
 • driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa,
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid, i förekommande fall upprätta och lämna särskild uppgift, allmän självdeklaration, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
 • årligen upprätta balans- och resultaträkningar,
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,
 • se till att föreningens medlemmar i föreningens verksamhet och föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser samt övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp.
 • Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

Vid sammanträdet skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

 • Revision

Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna Föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när de så helst begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före Årsmötet.

De två revisorerna ansvarar gemensamt för granskningen, men har också vid förhinder för den andra revisorn befogenhet att enskilt ta hela ansvaret.

 • Valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter valda av Årsmötet, varav en är sammankallande. Valberedningen ska i möjligaste mån representera de olika delarna av föreningen, så som olika verksamhetsområden, åldrar och kön.

Valberedningen sammanträder när sammankallande så bestämmer.

Valberedningen ska senast vid verksamhetsårets slut fråga dem vilkas mandattid utgår vid Årsmötet, om de vill kandidera för den kommande mandattiden. 
 
Valberedningen ska senast 7 dagar före årsmötet, meddela sittande Styrelsen samt till övriga medlemmar vid förfrågan, sitt förslag beträffande varje val enligt 14 § punkt 11 och 12, samt namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen.