Kallelse till LKK:s årsmöte

 • 31 okt 2021

Efter ett tufft coronaår så bjuder vi nu in till årsmöte med prisutdelning från årets ungdomstävlingar.

Till årsmötet kommer också Erica Hellberg, idrottspsykolog och podcastare, och håller ett föredrag. För att få större och luftigare lokaler så kommer årsmötet vara i Ånestadskolans matsal där vi också bjuder på glöggmingel. Vi hoppas på stor uppslutning.  

Plats: Ånestadsskolans matsal 

När: söndag 28 november klockan 16.00  

Anmälan senast 22 november via länk https://forms.gle/cR87S2kBYPf7wPLw9  

Valberedningen jobbar med att sätta ihop styrelse och förtroendevalda för kommande år. Är du intresserad av att engagera dig är du välkommen att kontakta valberedningens ordförande Joel Nåbo 0708708903. 

Motioner skickas till info@likk.nu senast 7 november. 


Dagordning för årsmöte

 • Fastställande av röstlängd för mötet

 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 • Val av ordförande samt sekreterare för mötet

 • Val av två protokolljusterare samt två rösträknare

 • Fastställande av dagordning

 • Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det senaste verksamhetsåret

 • Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret

 • Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser

 • Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter

 • Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret

 • Val till förtroendeuppdrag

 • Föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av 1 år

 • Två övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 år, samt vid behov fyllnadsval för en tid av 1 år

 • Två suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

 • Två revisorer för en tid av 1 år. I detta val får inte den avgående och tillträdande Styrelsens ledamöter delta

 • Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall vara sammankallande

 • Val till övriga föreningsuppdrag

 • Sektionsansvariga (så som slätvatten, långfärd, forspaddling, kanotpolo)

 • Materialförvaltare

 • Information- och hemsidesansvarig

 • Ombud till Östergötlands Kanotförbunds möten

 • Ombud till Linköpings Idrottsförbunds möten

 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inlämnade motioner

 • Övriga frågor

 • Mötet avslutas
   

Efter mötet blir det prisutdelning och föreläsning. 

 

Mvh Styrelsen
Linköpings kanotklubb